Същност на полиграфския метод

Полиграфския метод е един от най-­надеждните психодиагностични методи за разкриване на извършители на неморални или неправомерни деяния (престъпления) в миналото, настоящето и на намерения за извършването на такива в бъдеще.
Това става като се формулират и поставят за проверка въпроси за участие в някакво негативно поведение (постъпка, деяние), което е довело до:­

 • неморално или неправомерно придобиване на блага;
 • отнемането на такива от други причиняването на вреди на другите по начин, неприемлив за обществото;

За разлика от повечето психодиагностични методики и методи, полиграфския метод, слага не толкова акцентът върху това, какво “казва“, как се самооценява, какви черти на характера, симптоми има, какви проекции могат да се направят, а върху това:

 • какво изследвания не иска да каже
 • извършил (извършвал) ли е изследвания или не определено негативно поведение, действие
 • кой стимул предизвиква реакция и кой не
 • лъже ли изследвания за нещо
 • страхува ли се да си признае някакво негативно поведение изследвания или не
 • ако е извършило едно лице негативно поведение, то довело ли е до негативен
  властови баланс
 • как би могло да се мотивира изследваното лице, за да извърши доброволно
  самопризнание, за извършването на негативно действие, без каквато и да е
  заплаха или насилие

Чрез измерване на емоционалния стрес се констатира има ли у изследвания страх от социално възмездие. Получената оценка “причислява” изследвания към един от двата типа – “искрен” или “неискрен” по отношение на въвлеченост към определено негативно деяние.

Вижте още: Полиграфски експертизи